Voorstel vaststelling nota Minimabeleid 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

min2Voorzitter, afgelopen vrijdag werd ik tijdens een uitzending van RTL late night ‘gevangen’ door het nieuwe nummer van Geer en Goor; “eenzaam en alleen”, de tekst gaat verder met ‘je telt niet meer mee’. Een lied gemaakt naar aanleiding van hun tv programma waarin zij ouderen helpen die financieel aan de grond zitten. Als je door welke omstandigheid dan ook sociaal en financieel niet meer mee telt dan ben je eenzaam en alleen…..

Samen verder is de boodschap die Lokaal Dinkelland vertegenwoordigt.
Niemand mag buiten de boot vallen door welke omstandigheden dan ook

De nota minimabeleid is opgesteld om alle inwoners op een zo volwaardige manier te laten participeren in de samenleving.                              

Om dit te kunnen doen wil de fractie Lokaal Dinkelland een aantal zaken extra benadrukken
Maatwerk, integrale benadering, communicatie en extra aandacht voor
ZZP’ers.
We moeten ruimte creëren om individueel maatwerk te leveren, iedere situatie is anders en behoeft een specifieke benaderen. Onlangs hebben we het kwijtscheldingsbeleid belastingen vastgesteld, een stukje verlichting voor wat betreft de vaste lasten.
In deze nota worden er kind pakketten samengesteld en wordt de mogelijkheid gecreëerd om een budgetcoach aan te stellen. Goede zaken om langdurige armoede preventief tegen te gaan.

Ook zijn er genoeg alternatieven te bedenken om het leven voor de minima dragelijker te maken. Stichting Leergeld is hier een prachtig voorbeeld van maar waarom kiezen we er nu voor om hetzelfde uit te voeren als we kijken naar de kind pakketten. Juist door voor een heldere communicatie zouden we dit soort dubbelingen moeten voorkomen. 1 organisatie die kind pakketten verstrekt is voldoende, geen versnippering op welk gebied dan ook.
Daarnaast pleiten we ook voor stimulering van maatschappelijke initiatieven als een verjaardagsbox of Sintbox waar onze buurtgemeente Oldenzaal een prachtige voorbeeld voor is.
jeugdraad2Heldere communicatie en integrale benadering zorgen ervoor dat minima weten op welke
regelingen zij mogelijk recht hebben en de weg hier naar toe kunnen vinden. Het is belangrijk dat informatiekanalen helder zijn en verenigingen, scholen en organisaties actief worden gewezen op de mogelijkheden voor ondersteuning. Dan bedoelen we zowel de regelingen die de gemeente zelf hanteert, het landelijke beleid,  en de ondersteuning die maatschappelijke organisaties en particulieren initiatieven bieden. De sociale kaart is hier onlosmakelijk aan verbonden.

Het minimabeleid staat en valt bij goede communicatie over de voorzieningen. Hierbij is niet alleen de manier van communiceren belangrijk maar ook de plek en het moment van communicatie. Teksten moeten eenvoudig, kort en begrijpelijk zijn. Inwoners moeten eenvoudig kunnen kiezen voor persoonlijk gerichte communicatie naast gemeente brede communicatie. Zodra het communicatieplan voor het armoedebeleid klaar is, willen we deze graag toegezonden krijgen.

Een van de doelgroepen uit het minimabeleid is de groep ZZP’ers. Mensen die vanuit de bijstand een eigen bedrijf hebben opgericht omdat zij niet afhankelijk wilden zijn van een uitkering. Door de financiële crisis zijn mensen hierdoor van de wal in de sloot beland en is de financiële situatie nog uitzichtlozer geworden. Een verdrietige situatie voor mensen die op eigen kracht hard hebben gewerkt voor betere tijden en door omstandigheden in een nog grotere financiële nood terecht zijn gekomen.

hh2We praten hier over kwetsbare burgers met een (veelal) langdurig laag inkomen en mogelijke gevolgen als gebrek aan maatschappelijke deelname en toegang tot voorzieningen. Uiteindelijk praten we niet alleen over financiële armoede maar ook over sociale armoede en dan ben je ‘eenzaam en alleen’.
Een budgetcoach kan integraal, laagdrempelig maar bovenal preventief aan de slag en maatwerk leveren waar nodig. Het verlicht onze inwoners van een doolhof aan beleidsregels en invulformulieren. Een goed gesprek en een duwtje in de goede richting zonder te verzanden in loketten en websites kan voor minima een heleboel verlichting en ruimte geven. Want, wat kan iemand in bijvoorbeeld een noodsituatie?

 min1Armoede doet afbreuk aan de kwaliteit van leven. Naast allerlei maatschappelijke initiatieven, is het van belang dat ook de lokale overheid zich blijft inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van leven van de inwoners van onze gemeente en met name de inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen. Hoewel het een hardnekkig probleem is en de aanpak van de oorzaken lang niet altijd tot de mogelijkheden van een gemeente behoort, is het toch zaak dat de lokale overheid alles in het werk stelt en haar inwoners de juiste weg wijst om een einde te maken aan situaties van armoede en problematische schulden.

Ammendement

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.