Voorstel inzake Twence vervolg aandeelhouderschap

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

twence2Voorzitter,
Voor ons ligt het raadsvoorstel inzake Twence vervolg aandeelhoudersschap.
Het voorstel gaat er om dat wij kennis nemen van het voorgenomen besluit van het college van 7 november om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 december een aantal standpunten te verkondigen.

Wij hebben met 1 voorgenomen standpunt grote moeite. Dit hebben wij in de commissie vergadering van 21 november jl. al gemeld.

Het heeft ons dan ook hoogst verbaasd dat ondanks dat de motie m.b.t. het aankopen door Dinkelland van de aandelen van Oldenzaal en/of Almelo, van de CDA, ABD en PvdA welke in stemming kwam op de raadsvergadering van 7 november jl. niet is aangenomen alsnog het college het voorstel ongewijzigd voorlegt aan de Raad.

Nogmaals: Lokaal Dinkelland is geen voorstander van het aankopen van nieuwe aandelen aangezien wij reeds aandeelhouder zijn. Wij willen dit aantal aandelen behouden met dien verstande dat Twence meer in duurzaamheidsprojecten zou moeten investeren en dat heeft als voordeel dat Dinkelland kan meeliften in de kennis en kunde van Twence.
Lokaal Dinkelland vind het belangrijk dat gemeenschapsgeld beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheidsprojecten geinitieeerd vanuit Dinkelland en door inwoners, bedrijven, cooperaties in Dinkelland zelf.
twenceOmdat er dan een veranderingsproces op gang wordt gezet waar de inwoners van Dinkelland direct betrokken bij zijn. Het kopen van aandelen om zo de 20% doelstelling in 2023 te behalen vinden we geen goede bijdrage in dit veranderingsproces.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een fonds op te zetten van waaruit revolverende kredieten zouden kunnen worden gebruikt om zulke initiatieven te steunen.
Echter hoe precies zo’n fonds er uit zou moeten zien en welke haken en ogen daaraan vastzitten vinden we een taak van het college om dit uit te zoeken. Daarvoor kan het actieplan m.b.t. de energietransitie wat het college gaat opstellen in het eerste semester van 2018, dienen.

Vanwege onze bedenkingen hebben wij een amendement opgesteld en dat zou ik graag willen voorlezen:

Amendement

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.