Raadsperspektief 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond is het aan ons als fractie om aan te geven waar wij voor staan in het politiek palet in onze gemeente. Wat vindt Lokaal Dinkelland belangrijk en waar wil zij in de toekomst aandacht voor.  Vanuit de gemeente is een verdeling gemaakt in programmavelden, en die luiden als volgt:

  • Krachtige Kernen
  • Economische kracht en werk
  • Omzien naar elkaar
  • Burger en bestuur

krimp 2Om te beginnen met Krachtige Kernen, Lokaal Dinkelland is er alles aan gelegen om de leefbaarheid, ook in de kleinere kernen in onze gemeente, op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Onderwijl zijn we wars geworden van het woord “KRIMP”.  Het vereist een heleboel creativiteit en inventiviteit om juist tegen deze krimp in te roeien. Maar als het aan Lokaal Dinkelland ligt is dat alleszins de moeite waard. Want de kracht ligt in de samenleving. Een samenleving die in zichzelf gelooft. En dus ook dorpen die in zichzelf geloven. Wij zien voorbeelden te over hiervan in onze eigen gemeente.
Saasveld met haar voetbalclub Saasveldia (velden/parkeerplaats), Deurningen met het nieuw gerealiseerde complex bij DSVD, Noord Deurningen dat gaat voor groene energie en hier bij de provincie misschien ook de handen voor op elkaar krijgt,
gymzaal-jpgTilligte bouwt een hele nieuwe gymzaal in eigen beheer en Lattrop volgt. Allemaal initiatieven die ontspruiten aan de energie van de inwoners van deze dorpen zelf. De betrokkenheid van de burger alom wordt alleen maar groter en dat juichen wij toe !!

Natuurlijk is het  daarbij belangrijk dat er in en rondom onze gemeente voldoende werk blijft, dat de infrastructuur goed geregeld is en dat er vergunningstechnisch mogelijkheden worden geschapen.

Ben ik aangekomen bij het tweede punt op de agenda. Economische Kracht en werk. Dinkelland is een agrarisch, toeristische gemeente. Maar ook is er daarnaast extra aandacht voor onze bedrijven  en bedrijventerreinen. Drie bedrijventerreinen in de verzorgingskernen zijn gerevitaliseerd, er zijn inventariserende bezoeken afgelegd, inmiddels is er een bedrijvencoach aangesteld en de bedrijven hebben zich verenigd. Startende ondernemers moeten in de gelegenheid worden gesteld om kleinschalig hun activiteiten te kunnen ontplooien zonder dat ze eerst aan een wirwar van regels moeten voldoen. Daarnaast is de toeristische sector een belangrijke bron van werk en inkomsten in onze gemeente en verdient stimulering van deze sector volop onze aandacht. streekEn tot slot natuurlijk de agrariërs, want “wie zorgt er uiteindelijk voor ons eten” ? Altijd als ik van Denekamp naar Deventer reed een aantal jaren geleden werd ik daar door die tekst die op een boerderij stond telkens weer aan herinnerd. Maar we zien het volop in onze gemeente waar het vermarkten van onze streekproducten aan de orde van de dag is. Jam, kaas, vlees uit onze eigen streek, we kunnen het allemaal om de hoek bij de boerderij of in de winkels kopen.

Door met zijn allen te zorgen dat we een sterke gemeente zijn en blijven waar noaberschap hoog in het vaandel staat kom ik aan bij punt 3 op onze agenda. Omzien naar elkaar. Lokaal Dinkelland vindt het heel belangrijk dat iedereen kan meedoen en iedereen meetelt. Van belang is het daarom dat wij goed in kaart hebben en houden waar precies pijnpunten zouden kunnen ontstaan en waar extra aandacht en zorg nodig is of zou kunnen zijn. Van jong tot oud mag er niemand tussen wal en schip belanden, omdat er blijkbaar voor deze specifieke groep niet wordt voorzien in de benodigde beschikbaarheid van zorg.
samDaarom pleiten wij voor een nog grotere mate van samenwerking tussen de diverse organisaties onderling en samenwerking met de gemeente. Ook een duidelijke sociale kaart kan hierin van betekenis zijn. Omdat de gemeente vanuit het rijk een boel taken overgeheveld heeft gekregen verdiend dit onderdeel extra aandacht, zodat de uitvoering blijvend goed ter hand kan worden genomen.

Tot slot kom ik aan op het punt burger en bestuur. Wat zouden wij als Lokaal Dinkelland blij zijn wanneer we in staat zijn die afstand nog meer te kunnen verkleinen. Ondanks het feit dat er in alle kernen een grote betrokkenheid bij de kern te bespeuren is, is de afstand naar de gemeente vaak toch wat meer een “ver van mijn bed show”. Op zich ook wel begrijpelijk. Welk katern in de krant lezen wij zelf als eerst ? Oldenzaal en omstreken. Wat dichtbij staat raakt ons het meest. Om die afstand te verkleinen hebben wij het afgelopen jaar een avond voor de lokale democratie gehad. Een prachtige avond met geïnteresseerde bezoekers. Het herhalen waard.
th4UCENYLD

Ook zou in onze digitale tijdperk een verder digitalisering van post en andere zaken een bijdrage kunnen leveren om deze afstand te verkleinen.  Communicatie over en weer is hierin een belangrijk issue. Niet afwachten tot de burger bij de balie komt maar een gemeente die zich pro-aktief opstelt.

Voorzitter  in tweede termijn zullen wij graag al onze beleidswensen nader toelichten aan onze collega’s want wij hebben er nogal wat ingediend. 14 stuks.  Waarvan wij hopen dat deze allemaal met open armen zullen worden ontvangen door onze collega-fracties.

Onze beleidswensen voor 2017:
Programma  1 Krachtige Kernen
Integraal plan levensloopbestendig bouwen/wonen in Dinkelland
Continuering starterslening
Stimuleren van burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving
(Grond-)Waterproblematiek
Herinrichten Denekamperstraat tussen de rotonde en de Molenstraat Ootmarsum
Reductie verkeersborden in kernen Dinkelland
Stimuleren van vestiging kleine zelfstandigen in (kleine) kernen
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Faciliteren van camperplaatsen
Forensenbelasting
Realisatie van eenvoudige fietsparkeervoorzieningen bij toeristische trekpleistes
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Bevorderen van samenwerking tussen allerlei maatschappelijke instellingen
Programma 4 Burger en Bestuur
Digitale-dienstverlening
Burgerpanel

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.