Visie op Raadsperspectief 2018 en eerste programmajournaal 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Schermopname (4)Voorzitter,

Wij bespreken de perspectiefnota 2018 inclusief het eerste programmajournaal 2017. Bij de behandeling van het het raadsperspektief hebben wij 14 beleidswensen ingediend waarvan er een groot aantal zijn aangenomen door meerderheid van de raad. Hoe deze nu vertaald zijn in deze perspectiefnota 2018 door het college vinden wij mager.

Vooruitlopend op een gedegen onderzoek naar de mutaties in de OZB wordt in 2018 voorgesorteerd op een verlaging. Onder het mom “iedereen is te koop”, Lokaal Dinkelland vindt dit goedkope propaganda van CDA/VVD/ABD in een laatste verkiezingsjaar.  De kiezer een worst voorhouden. Want deze regeling geldt alleen maar voor het jaar 2018. En dat terwijl er in het jaar 2018 ook nog eens een tekort wordt voorzien.  Maar daar kom ik later op terug.

k8984352Dan worden er vervolgens potjes gecreëerd waarvan in de commissie is gezegd dat nadere voorstellen hiervoor worden uitgewerkt en naar de raad komen ter goedkeuring. We praten hier over 1,5 miljoen euro voor maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografische ontwikkelingen en 1,5 miljoen euro voor duurzaamheid. Natuurlijk juicht Lokaal Dinkelland alle maatregelen die onze kernen en buitengebied leefbaarder en duurzamer maken toe, maar het is toch wel te huilen dat het college nog geen idee heeft hoe dit in te vullen. Hoe lang gaan plannen en vervolgens voorstellen hiervoor weer op zich laten wachten ? En hoe goed zal men anticiperen op initiatieven die vanuit de inwoners zelf komen ?

Het college heeft zelf ook ambities opgegeven ten bedrage van € 1.195.000,00 waarin inbegrepen een bedrag voor de Agenda van Twente van € 985.000,00. Sinds wanneer is de agenda van Twente een ambitie van het college ? De Agenda van Twente is een ambitie van ons allemaal !!! Elke inwoner draagt daar een “financieel” steentje aan bij en de Raad van de gemeente Dinkelland stelt het besluit voor deze bijdrage democratisch vast.

whyDan wil het college de begrotingstekorten in 2018 en 2019 oplossen onder andere door de dertien, u hoort het goed, DERTIEN, thema’s in het sociaal domein in de begroting op te lossen. Dan praten we over dagbesteding, herijken kleine subsidies, hulpmiddelen, minimabeleid, praktijkondersteuner huisartsen, vervoer, inkoop en aanbesteding jeugdhulp en WMO, re-integratie, vervangen SW-ers door doelgroepers, de vrij toegankelijke voorzieningen, de combinatiefunctionaris, mijn Dinkelland 2030, maatschappelijke voorzieningen. U begrijpt voorzitter dat Lokaal Dinkelland hier nooit en te nimmer mee in kan stemmen. Het betreft hier zulke belangrijke onderwerpen, vaak voor kwetsbare groepen inwoners, daar moeten apart voorstel voor komen die afzonderlijk door de raad worden behandeld. Dit kan en mag niet zomaar in een begroting worden weggemoffeld, het kaderstellende en controlerende mandaat hiervoor moet voor al deze onderwerpen afzonderlijk bij de raad blijven.

Hiervoor dienen wij het volgend amendement in voorzitter dat ik graag met uw welbevinden voorzitter nu ga voorlezen.

Amendement: Perspectiefnota 2018

woningVoorzitter dan wil ik nu graag mijn betoog voortzetten over het totaal ambitieloze beleid van dit college met betrekking tot het thema wonen en vastgoed. Verder dan hierboven genoemde potjes van 1,5 en 1,5 miljoen euro komt men niet. NIETS CONCREETS.  En dit terwijl er door de raad tot twee keer toe op initiatief van Lokaal Dinkelland al moties zijn ingediend om leegstand tegen te gaan en hier actief op in te spelen.

Al in 2014 hebben wij over de leegstanden de behoefte aan transformatie van gebouwen aan de bel getrokken en middels een breed gedragen motie het college een opdracht verstrekt hier met enthousiasme mee aan het werk te gaan.

Maar blijkbaar ziet of wil dit college de rotte en lege plekken in de kernen niet zien. En heeft ze tevens geen oog voor de enorme woningbehoefte die er is bij jongeren in de diverse kernen. Een groot gebrek aan betaalbare woningen voor onze jongeren zorgt er echter wel voor dat de onheilstijdingen over krimp hun beslag kunnen krijgen op deze manier.  Mijn vraag over de proactieve inzet van het college tijdens de commissievergadering was niet voor niets. Maar volgens mij komt hun acteren meer neer op de laatste opmerking in dit stuk, namelijk nietsdoend achterover leunen en het aan de markt over laten. En daar bovenop nog eens  een bedrag van 150.000,00 euro uitgeven aan externen en onderzoek.

Voorzitter, waarom gaat dit college niet gewoon zelf aan de slag en zelf vragen in de kernen ? Waarom bent u niet betrokken bij onze inwoners ? Uiteindelijk bent u toch ook volksvertegenwoordiger ? Ook zou hier een burgerpanel prima kunnen functioneren voor het ophalen van informatie. Het is maar een hint. Als we niet zorgen voor betaalbare woningen voor starters in al onze kernen dan zijn wij als raad en als gemeente geen knip voor onze neus waard. En daarom voorzitter, drie keer is scheepsrecht, dienen wij na de vorige twee moties nu de derde motie in. In de hoop dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt en men gehoor geeft aan de opdracht.

Motie: Leegstand en wonen voor jongeren

afval01

En dan voorzitter hebben we in onze gemeente hele bijzondere stromen.  Namelijk water en….afval. Een prachtige presentatie in de laatste commissievergadering door de ROVA. Maar 2100 grijze containers worden nooit aangeboden. Rara waar blijft dat afval. En maar roemen dat we onze hoeveelheid restafval met zoveel procent verminderd is. Tja geen wonder toch…… ? U en ik weten wel beter. Overal staan de door anderen geplaatste containers in het buitengebied en ook soms in de kernen waar collectief in gestort wordt en wat qua afvoer dan goedkoper is dan de grijze container. Een goede oefening in hoe houden we onszelf voor de gek.

Een andere stroom is de waterstroom, ofwel onze rioleringen…………Wij lezen over een waterloket ??? en het GRP dat actueel blijft en een vlonder langs de Weerselerbeek. C’est ca ? Ofwel dat is het ?? Wat gebeurt er nou daadwerkelijk aan de wateroverlast die er op diverse locaties in de gemeente is ?

Natuurlijk zijn er ook zaken die wij toejuichen. Namelijk de laadplekken voor electrisch rijden. Wel  een voorstel dat  door Lokaal Dinkelland zelf is ingediend en dat een mooi steentje bijdraagt aan de duurzaamheid. Maar waarom moeten laadpalen voor fietsen uit particuliere initiatieven voortkomen wethouder ? Wilt u een toeristisch vriendelijke gemeente zijn of niet ? Als er toch al een kabel voor de laadpaal voor de auto’s wordt gelegd waarom dan niet meteen voor de fiets doortrekken ?

Gelukkig hebben we in de commissievergadering  van wethouder Duursma de toezegging gekregen dat er nog in 2017 een nieuwe sportnota komt. En dan niet onder de vlag van de Vrij Toegangkelijke Voorzieningen maar een zelfstandige nota die alle elementen van de sport behandeld. Wij hebben daar in de commissie uitdrukkelijk naar gevraagd en we zijn blij dat alle sportverenigingen kunnen rekenen op nieuwe kaders die nog dit jaar vastgesteld zullen worden. Wethouder wij zien daartoe de tekst op pagina 47 onder opmerking achter herziening sportnota 2008 graag gewijzigd, omdat de nota een op zichzelf staand beleidsstuk is en niet hoort onder de VTV.

bieb2Bibliotheek Dinkelland is met een visie gekomen. Bovendien hebben zij nieuwe taken erbij gekregen. Bieb op school en taalpunt voor laaggeletterden. Er bestaat momenteel nogal wat ruis met betrekking tot de bieb in Weerselo. Onze gemeente kent 3 verzorgingskernen, namelijk Ootmarsum, Denekamp en Weerselo. Conform bestaand beleid zijn in alle drie de kernen de basisvoorzieningen aanwezig. De volwaardige bibliotheek is een basisvoorziening. Weerselo heeft niet voor niets al meer dan 700 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de bieb. Omdat Lokaal Dinkelland hecht aan consistent beleid en leefbaarheid in de kernen wil zij graag de motie voor behoud van de bibliotheek in Weerselo voorlezen.

Motie: Bibliotheek Weerselo

Lokaal Dinkelland vraagt zich af wat er voor 125.000,00 euro voorbereidt moet worden met betrekking tot onderwijshuisvesting. Nu er al een aantal scenario’s zijn uitgewerkt lijkt dat wel een buitengewoon hoog, zelfs buitensporig bedrag.  Wat gaan we daar in zo vragen wij ons af allemaal voor doen ? Daarvoor kun je met alle kinderen van alle scholen met begeleiders wel 6 weken van op schoolreis.

Het is voor onze gemeente van belang dat we alle bedrijfstakken qua werkgelegenheid ten volle benutten. Naast dat Dinkelland een toeristisch-agrarische gemeente is, zijn er ook op onze industrieterreinen hoogwaardige bedrijven te vinden. Het is van belang om de juiste modus  hierin te vinden en ook op lange termijn aantrekkelijk te blijven voor alle vormen van bedrijvigheid..

3d2En dan het programma omzien naar elkaar.  Wat is er nou de afgelopen jaren eigenlijk daadwerkelijk uitgevoerd. Behalve prachtige projectplannen voor bijvoorbeeld de VTV, de mantelzorg, waar zijn die trouwens allemaal die plannen? Na lang aandringen hebben we er eentje mogen ontvangen. Dan lezen we over een Symposium op 22 juni 2017, door wie, voor wie en van welk budget is dit eigenlijk betaald ? Wat is er nou daadwerkelijk gedaan ?

Er staat dat er door de raad een structureel budget beschikbaar is gesteld voor de Armoedecoach van 40.000,00 euro. Lokaal Dinkelland was het destijds niet eens met de wijze waarop dit is gebeurd. Er had  vanuit de maatschappelijke organisaties een uitvraag naar het rijk kunnen worden gedaan voor een substantiële bijdrage aan de financiering van deze armoedecoach. Maar nee, deze coalitie wilde het initiatief niet aan deze organisaties over laten en stelt zelf geld beschikbaar en stelt zelf een armoedecoach aan. Geen wonder dat  de aanvraag uiteindelijk niet gehonoreerd is gezien het voortraject. En het meest stuitende was wel het antwoord van mevrouw Breukers van het CDA over de dekking, volgens haar was hier niet nodig dekking aan te geven dat neem je toch gewoon mee in de begroting. Heeft ze toch nog gelijk gekregen en vist onze gemeente door een totaal foutieve insteek op dit onderwerp wederom weer achter het net. Dom dom dom.

Nog even terugkomend op de dertien maatschappelijke thema’s die dit college klakkeloos via een begroting wil laten passeren en die we al eerder hebben aangestipt. Het kan echt niet zo zijn dat er niet voor al deze punten behoorlijke beleidsstukken aan de raad worden aangereikt. Daarvoor zijn ze veels te belangrijk. Het bevreemdt ons dat wanneer de heer Slots vraagt bij bijvoorbeeld de herijking van de kleine subsidies of het hier niet om een kale bezuinigingsslag gaat dit ten zeerste wordt ontkend, terwijl wel wordt aangegeven op blz 21/22 dat de tekorten op de begroting in 2018 en 2019 moeten worden opgelost  binnen het sociaal domein. Het staat er letterlijk wethouder Duursma, u denkt toch niet dat Lokaal Dinkelland gekke Henkie is ?? Schandalig om de bezuinigingen  af te wentelen op de zwaksten in onze samenleving, hoe kunt u het bedenken ?

Tot slot voorzitter willen wij nog graag even terugkomen op het halen en brengen. Wij hebben bijvoorbeeld gezocht naar een Stimuleringsfonds op de website van onze gemeente. Erg lastig om te vinden. Mijn Dinkelland 2030 al net zo. De interactie tussen de gemeente en haar inwoners is gewoon ver beneden de maat. Wij hebben al eerder aangekaart hoe belangrijk Lokaal Dinkelland het vindt om informatie te halen bij de inwoners. Pro-actief via bijvoorbeeld burgerpanels. Luisteren naar wat de ideeen en wensen van de inwoners zijn. Het niet moeilijker maken dan het vaak al is. Samen mooie dingen bedenken, ontwikkelen en realiseren,  midden in de gemeenschap staan dat is waar Lokaal Dinkelland voor staat en dat voorzitter , dat ontbreekt volgens ons bij belangrijke passages in de toonzetting van dit stuk.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.