Auteursarchief: Berthie Schutte

Discussie compensatie OZB multi-functionele accommodaties

Geplaatst op

In de commissievergadering van dinsdag 19 juni wil de fractie van Lokaal Dinkelland weten of er door het college al werk is gemaakt betreffende een compensatie regeling voor Dorpshuizen, multifunctionele accommodaties (MFA’s), sociale, culturele en sportverenigingen betreffende de WOZ (ozb).

Op 19 december 2017 heeft Lokaal Dinkelland een motie ingebracht om:

 1. Te inventariseren welke maatschappelijke gebouwen en percelen OZB-plichtig zijn;
 2. De subsidiemogelijkheden te verkennen om de besturen van dorpshuizen, MFA’s en verenigingen financieel te compenseren in hun OZB-lasten, voor een maximaal bedrag vergelijkbaar met de hoogte van de heffing OZB
 3. Dit in een voorstel uit te werken dat het overdracht dossier wordt overgenomen en medegenomen wordt in de begroting van 2019.

De ingebrachte motie van 19 december 2017

Reacties uitgeschakeld voor Discussie compensatie OZB multi-functionele accommodaties Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Samenstelling en omvang van het college

Geplaatst op

Beste leden en lezers van de site van Lokaal Dinkelland.

De heer Frank Kerckhaert heeft zijn informatieperiode afgerond.
Zijn bevindingen vindt u weergegeven in onderstaand stuk.

Het proces van coalitievorming CDA/VVD gaat nu beginnen.
Maar ook het reguliere raadswerk gaat gewoon door.

Wij zullen ons blijvend inspannen om voor u als inwoner van de gemeente Dinkelland dat te bereiken dat wij u in ons partijprogramma hebben gepresenteerd.

Natuurlijk zijn wij altijd voor u bereikbaar, want wij staan midden in de samenleving.
Bel of mail ons, of maak eveneen afspraak voor de donderdag avond.

Mvrgr
Fractie- en commissieleden Lokaal Dinkelland”

========================================================

Informatie fase 2
Door: Informateur Frank Kerckhaert; 10 april 2018

Inleiding

Nadat de zes fracties in de gemeenteraad van Dinkelland op 3 april 2018 een gezamenlijke strategische agenda van 9 punten hebben opgesteld ben ik als informateur aan de slag gegaan met de verkenning van de mogelijkheden voor de collegevorming in de gemeente Dinkelland. Ik heb daartoe opnieuw afzonderlijke gesprekken gevoerd met fractie-vertegenwoordigers van alle zes fracties. In de gesprekken zijn steeds bij alle fracties dezelfde vragen gesteld en is daarvoor ook ruim de tijd genomen. Alle denkbare mogelijkheden van coalitievorming zijn onderzocht. Voor- en nadelen, mogelijkheden en onmogelijkheden zijn ter tafel gekomen. Ik heb soms diep doorgevraagd om zoveel mogelijk zekerheid te verkrijgen over de opvattingen van de fracties.

Alle fracties zijn bereid gebleken om in verregaande mate opening van zaken te geven. Het is mij opgevallen hoe groot de inzet bij alle fracties is om in deze komende bestuursperiode 2018-2022 een beter resultaat te boeken qua onderling politieke debat en qua bestuursstijl. Ik dank de zes fracties voor deze inzet en uiteraard ook voor de interessante en waardevolle gesprekken die ik met alle fractievertegenwoordigers mocht voeren. 

De 3 hoofdvarianten voor de collegevorming in Dinkelland

Er is naar mijn oordeel geen aanleiding en het is door niemand voorgesteld om tot een minderheidscollege te komen. Die variant heb ik dan ook niet onderzocht.

De verkiezingsuitslag leidt tot de onontkoombare conclusie dat er in theorie 3 hoofdcombinaties mogelijk zijn om een meerderheidscoalitie te vormen n.l.

 1. De 2 grote fracties CDA en LD gaan samenwerken in een college, al dan niet aangevuld met 1 of meerdere andere fracties
 2. De grootste fractie CDA continueert de samenwerking met de VVD, al dan niet aangevuld met 1 of meer éénpersoonsfractie(s)[1]
 3. De 2de grootste fractie LD gaat een nieuwe samenwerking aan met de VVD, aangevuld met 1 of eventueel meer éénpersoonsfractie(s)

Variant 1: Breed afspiegelingscollege CDA+LD(+), waaraan de beide grote fracties CDA en LD deelnemen, eventueel nog aangevuld met andere fractie(s)  (CDA+LD; of CDA+LD+VVD; of CDA+LD+éénpersoonsfractie; of
CDA+LD+VVD+groepsvertegenwoordiger van meerdere éénpersoonsfracties)
De coalitie heeft in deze variant 1 minstens 15 zetels, eventueel toenemend tot zelfs alle 21 zetels.
De oppositie is in deze variant beperkt tot maximaal 6 zetels tot zelfs geheel afwezig. Variant 2: Voortzetting van CDA+VVD(+) ;eventueel nog aangevuld met andere éénpersoonsfractie(s)
(CDA+VVD; of CDA+VVD+éénpersoonsfractie: of CDA+VVD+groepsvertegenwoordiger van meerdere éénpersoonsfracties)

De coalitie heeft in deze variant 2 net de meerderheid met 11 zetels, eventueel toenemend tot 12-14 zetels. De oppositie telt in deze variant 10 zetels, eventueel iets minder tot minstens 7 zetels. Variant 3: Collegewijziging naar LD+VVD+1P(+) met 1 aanvulling via een éénpersoonsfractie, eventueel nog verder aangevuld met andere éénpersoonsfractie(s)

(LD+VVD+éénpersoonsfractie: of LD+VVD+groepsvertegenwoordiger van meerdere éénpersoonsfracties)
De coalitie heeft in deze variant 3 net de meerderheid met 11 zetels, eventueel toenemend tot 12-13 zetels. De oppositie  telt in deze variant 10 zetels, eventueel iets minder tot minstens 8 zetels.

De omvang van het college.
Dinkelland heeft een gevarieerde ervaring voor wat betreft het aantal wethouders in een college. Sinds de herindeling begin deze eeuw zijn er colleges geweest met 3, 4 of 5 wethouders, waarvan enkelen een parttime aanstelling hadden.

Alle raadsfracties vinden 5 wethouders te veel van het goede; dat zou toch niet meer dienen te gebeuren. De meeste steun is er te vinden voor een college-omvang van 3 wethouders of eventueel 4, maar dan zou via een deeltijd-formule de kosten toch duidelijk minder dienen te zijn dan 4 volledige wethoudersalarissen.

Een enkele fractie opperde de mogelijkheid van een college met 2 wethouders, naar hun idee mogelijk passend bij de maximale vorm van variant 1: een afspiegelingscollege van de gehele raad van 21 personen. In deze gedachte zou de gehele raad gezamenlijk op zoek kunnen gaan naar een 2tal voor eenieder acceptabele personen, zo nodig van buiten de raad, die als wethouder benoemd zouden kunnen worden. Omdat slechts één fractie met een dergelijk vergaand voorstel is gekomen, heb ik deze mogelijkheid voor deze komende bestuursperiode niet haalbaar geacht.

Het is mij tenslotte gebleken dat alle fracties hebben nagedacht over het eventueel deelnemen aan het college en dus het leveren van 1 of 2 wethouders. Alle partijen zijn in staat om daarvoor personen aan te dragen die de steun van hun partij hebben of kunnen krijgen.

De afwegingen om tot een college te komen

Zoals ik in mijn eerste brief aan de fracties had aangegeven, heb ik bij het afwegen van alle mogelijkheden voor collegevorming als criteria bij de afwegingen gebruikt:

 • Voldoende steun in de raad
 • Grote mate van onderling vertrouwen
 • Inzet en oog voor een goede en open samenwerking met de gehele raad.

Eerste hoofdvariant: Is CDA+LD(+) een mogelijkheid? 

Het eerste beslissende punt voor de collegevorming in Dinkelland is of de beide grote fracties CDA en LD met elkaar willen en kunnen samenwerken in het college of niet.

Die vraag heb ik daarom expliciet opgenomen in mijn onderzoek en ik heb daar op vele manieren naar gevraagd bij alle fracties.

Het is mij duidelijk geworden dat een grote meerderheid van de fracties vindt dat de tijd nog niet aangebroken is om met vertrouwen de onderlinge samenwerking tussen CDA en LD binnen een college tegemoet te treden. Dat vertrouwen moet van beide kanten komen en geloofwaardig zijn. Door LD is die wil tot samenwerking expliciet uitgesproken. LD wil zich inzetten om tot een betere verhouding te komen en een hernieuwde samenwerking met het CDA aangaan. Het CDA vindt deze stap op dit moment echter nog omgeven met te veel onzekerheid. Het vertrouwen dat deze samenwerking stand zal houden is naar het gevoelen van de gehele fractie te broos. Het CDA heeft wel duidelijk aangegeven zich te realiseren dat deze situatie niet jarenlang kan en mag blijven bestaan. Het CDA voelt zich daarom ook medeverantwoordelijk om de verhoudingen met LD en overigens ook met alle fracties, in de komende periode echt te verbeteren.

Omdat ook vanuit andere fracties in verschillende bewoordingen werd gesteld dat een samenwerking CDA+LD op dit moment in meer of mindere mate onzekerheid met zich mee brengt voor wat betreft het onderlinge vertrouwen, kan mijn conclusie geen andere zijn dan dat deze combinatie CDA+LD nu niet aangewezen is om een college te vormen. Ook niet als dat zou worden aangevuld met andere fractie(s). De basis voor een voldoende mate van onderling vertrouwen is (nog) niet aanwezig en dat betekent dat een van de drie criteria niet kan worden vervuld. Hiermee ontvalt de basis aan variant 1.  Als het niet kan slagen om de beide grote fracties tegelijk in een college te krijgen, gaat het òf om een college met (tenminste) CDA en VVD, òf een college met (tenminste) LD en VVD en 1 éénpersoonsfractie.

Tweede of derde hoofdvariant: Een meerderheidscoalitie met CDA/VVD(+) of LD/VVD/1P(+)?

De VVD neemt een sleutelpositie in bij de afweging van deze 2 hoofdrichtingen voor collegevorming. De VVD heeft aan mij helder aangegeven er in hun fractie sterk gehecht wordt aan voortgaande samenwerking CDA+VVD in een coalitie. Ook het CDA zelf staat daar heel positief tegenover. De wederzijds positief beoordeelde ervaringen in de afgelopen periode van 1,5 jaar, het uitgesproken onderlinge vertrouwen in de consistentie van de politieke koers èn in de personen, hebben mij de overtuiging gegeven dat er een grote mate van onderling vertrouwen bestaat tussen deze 2 partijen.  Ook andere partijen, waaronder ook LD, hebben dat onderlinge vertrouwen tussen CDA en VVD waargenomen en onderkennen het belang ervan. Dat de combinatie CDA+VVD daarom eerder voor de hand ligt dan de combinatie LD+VVD+1P is voor alle andere partijen, incl. LD zelf, een logische stap. Daarmee is variant 2: voortzetting CDA+VVD (+) de basis voor de verdere verkenning.

Invulling Tweede hoofdvariant: Hoe ziet die coalitie eruit en hoe wil zij met de raad samenwerken?

Voortzetting van de coalitie CDA+VVD heb ik verder bezien vanuit de twee andere criteria die ik aangegeven heb.

Voortzetting van de huidige coalitie CDA-VVD steunt op de minimale meerderheid in de raad van 11 zetels. Daarmee wordt aan het criterium voldaan, al is het uiterst minimaal. Daarom heb ik extra doorgevraagd op de mogelijkheden van uitbreiding met één of meerdere éénpersoonsfractie(s).  Elke éénpersoonsfractie heeft bij mij gemeld dat ze bereid en in staat is toe te treden (onder voorwaarden, uiteraard) om daarmee ook de coalitiemeerderheid iets ruimer te maken. Een van de éénpersoonsfracties suggereerde nog om de mogelijkheid te bezien dat de 3 éénpersoonsfracties gezamenlijk met 1 wethouder zouden kunnen komen om zodoende tot een nog ruimere meerderheid te komen. Deze gedachte was pas recent opgekomen en nog niet met anderen besproken. Bij de twee andere éénpersoonsfracties is deze gedachte ook niet naar voren gebracht, zodat de realiteitswaarde ervan door mij niet hoog wordt ingeschat, althans niet op redelijk korte termijn.  Blijft dus over de afweging tussen een coalitie CDA+VVD met 11 zetels en een coalitie CDA+VVD+éénpersoonsfractie.

In de gesprekken zijn voor mij geen overtuigende argumenten naar voren gekomen die ervoor pleiten om juist specifiek D66 of nieuwkomer GL of PvdA als extra partij in de coalitie op te nemen. In theorie zou dat elk van de partijen kunnen zijn.

De fracties van CDA en VVD hebben mij aangegeven dat ze het beperkte voordeel zien van één stem meer in de raad, maar ook het nadeel laten wegen van te voorziene programmatische obstakels en een lastiger verdeling van wethoudersposten. Het verschil tussen 11-10 of 12-9 in de verhouding coalitie-oppositie is er wel, maar is voor hen niet doorslaggevend. De coalitie CDA-VVD heeft in hun ogen een net voldoende meerderheid en kan met 3 wethouders (2 CDA en 1 VVD) het bestuurswerk prima verdelen. Met de burgemeester erbij kan deze samenstelling in de ogen van beide fracties de collegetaken goed aan.

Omdat de getalsmatige steun in de raad minimaal is, heb ik beide partijen sterk bevraagd op de manier waarop zij als coalitie dan met de gehele raad willen gaan samenwerken.

Beide partijen hebben ieder in eigen bewoordingen mij aangegeven dat ze willen werken vanuit een tweetal voornemens:

 • Een frisse, op vertrouwen gebaseerde omgang met elkaar in de coalitie die ook ruimte laat en ruimte biedt; daarbij houdt men zich onderling wel aan gemaakte afspraken, maar laat daarnaast ook onderwerpen vrij en vertrouwt men op goede en tijdige onderlinge communicatie.
 • Een open houding en werkwijze naar de gehele raad, naar alle fracties, teneinde de gehele raad goed en tijdig te betrekken bij de beleidsvorming en besluitvorming. Het streven zal gericht blijven op het verwerven van een groter draagvlak dan alleen de coalitie. Deze smalle coalitie zal, zo is mij gebleken, er alles aan doen om zo min mogelijk te blijven steken in 11-10 debatten.

Eindafweging

De criteria voor de collegevorming leiden mij tot de eenduidige conclusie:

Door de fracties van CDA en VVD dient een college gevormd te worden met 3 wethouders (2 CDA en 1 VVD). Door deze beide fracties dient een collegeprogramma opgesteld te worden voor de bestuursperiode 2018-2022. Bij het opstellen dient de gezamenlijke strategische agenda van de gemeenteraad (d.d. 3 april 2018) in ieder geval opgenomen en deels verder ingevuld en desgewenst aangevuld te worden. En, bovendien dient het formatieproces zodanig vormgegeven te worden dat de andere raadsfracties de gelegenheid krijgen om inhoudelijk bijdragen te leveren en suggesties te doen. Daarnaast zullen de formerende partijen de andere raadsfracties actief dienen te informeren over de voortgang van de formatie. 

Frank Kerckhaert

Informateur

[1] De mogelijke variant CDA+ de 3 éénpersoonsfracties is niet voorgesteld en heb ik buiten beschouwing gelaten

Reacties uitgeschakeld voor Samenstelling en omvang van het college Dit bericht is geplaatst in Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Ik heb de lokale partijen hard nodig’ Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering Dorpsbieb Weerselo

Geplaatst op

Dank Voorzitter,

Energie in de kernen. Weerselo, wat fantastisch wat er gepresteerd is. Lokaal Dinkelland kan alleen maar haar petje afnemen voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet om voor Weerselo toch een bibliotheekvoorziening in stand te houden.

Mede door  het inbrengen van de motie door Lokaal Dinkelland die uiteindelijk door de andere partijen werd ondersteund is voorkomen dat er enkel en alleen een haal- en brengpunt in een wegstophoekje gecreëerd zou worden zoals voorgesteld door dit college.

Voorzitter, deze raad heeft ooit vastgesteld dat er 3 verzorgingskernen in onze mooie gemeente Dinkelland liggen. De basisvoorzieningen waartoe ook de bibliotheek behoord, zouden in alle drie deze verzorgingskernen gehandhaafd blijven. Dat hadden wij als raad ooit zo met elkaar afgesproken.

Er werden extra taken neergelegd bij Stichting Bibliotheek Dinkelland, te weten het project Bieb op School en het Taalpunt voor laaggeletterden zonder dat voor deze extra taken door dit college extra budget werd aangemerkt. En als gevolg daarvan werd de bieb in Weerselo indirect in een sterfhuisconstructie geduwd door dit college.

Het gebouw is inmiddels gesloopt. Maar gelukkig is de ziel van de bibliotheek in Weerselo springlevend. Voortvarend zijn de vrijwilligers aan het werk gegaan om voor het dorp een bibliotheekvoorziening te behouden. Een handtekeningenactie werd opgezet waaraan niet voorbij gegaan kon worden, maar liefst 1000 mensen tekenden voor het behoud van de bieb.

Vervolgens werd na de aanname van de motie door deze groep een onderzoek gedaan naar de beste locatie voor een bibliotheek en hierbij kwam het Trefpunt uit de bus. Een Kulturhus waar heel Weerselo elkaar treft met tal van bezigheden en op korte termijn dus ook met een bibliotheek. Om dit nou een voorbeeld te noemen van mijn Dinkelland 2030 is wel heel zuur. Nood moet wet breken om mensen op de been te brengen om de voorzieningen in hun dorp te handhaven ??

Volgens Lokaal Dinkelland stoelt mijn Dinkelland 2030 op spontane en nieuwe initiatieven die ontspruiten in de kernen en die een kern leefbaarder maken, dus wij hopen niet dat dit de opmaat is voor Mijn Dinkelland 2030, eerst de geldkraan dichtdraaien, zaken opheffen om op die manier via een grote collectieve verontwaardiging mensen op de been te brengen om op het nippertje toch nog de basisvoorzieningen in stand te kunnen houden.

Dat neemt niet weg dat het erg jammer is dat men niet meer aangesloten is bij een overkoepelende professionele organisatie in het bibliotheekwerk. Lokaal Dinkelland vindt het van groot belang dat een bibliotheek kan steunen op een professionele overkoepelende achtervang die kan zorgen voor nieuwe collecties en verbindende en nieuwe activiteiten. Wij adviseren de vrijwilligers om de banden met deze bestaande organisaties te onderhouden en te versterken.

Weerselo, proficiat met zoveel energie en wilskracht in uw dorp. Door de intensieve contacten van Lokaal Dinkelland met de vrijwilligers van de bieb is er hoop gecreeerd en uiteindelijk ook het initiatief tot realisering van de dorpsbieb hard gemaakt. Wij hopen dat er snel met de verbouwing in het trefpunt begonnen kan worden. Ook dienen wij samen met de PvdA een amendement in. Want wanneer u in staat bent om fondsen te werven voor uw eigen bibliotheek, dan kan het toch niet zo zijn dat u hiervan 75 % aan de gemeente moet afdragen. Bovendien welke subsidieverstrekker is genegen een subsidie te verstrekken voor de realisatie (en niet voor de exploitatie zoals nu in het raadsvoorstel staat) als deze voor 75 % weer terug zou vloeien in de gemeentekas ?

Uw energie mag wat ons betreft ten volle beloond worden, voor 100 % dus en niet worden afgedaan met een fooi. Hiervan kunt u prachtige nieuwe boeken inkopen, de inrichting verfraaien en activiteiten ontplooien. Wij wensen u heel veel succes en heel Weerselo veel leesplezier.

Amendement

Reacties uitgeschakeld voor Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering Dorpsbieb Weerselo Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Interview (Twente FM) fractievoorzitter Benny Tijkotte

Geplaatst op

Stem Lokaal

Het is een veel gehoorde kreet. Stem lokaal in het stemlokaal! Maar waarom is dat dan zo anders dan een stem op een lokale afdeling van een landelijke partij? Uit onderzoeken is gebleken dat raadsleden van lokale partijen dichter bij de burgers staan doordat zij meer een afspiegeling zijn van de samenleving. Een ander belangrijk feit is dat lokale partijen geheel onafhankelijk kunnen werken omdat er geen enkele binding is met de provincie en de partijtop in den Haag.
Formeel proberen Haagse kopstukken de landelijke impact van gemeenteraadsverkiezingen vaak te minimaliseren, maar men drukt wel degelijk een stempel door hun aanwezigheid in de gemeentelijke campagne’s. Het gaat hier om lokale thema’s, met landelijke politiek heeft dit weinig tot niets te maken.

Voor mij als nieuwe lijsttrekker is het een mooie uitdaging om hierin het voortouw te nemen. Landelijke media willen ons doen geloven dat partijen moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden. Lokaal Dinkelland heeft voldoende, maar veel belangrijker, capabele en ook nieuwe kandidaten. Deze hebben elk zijn of haar deskundigheid. Het is een lijst waar ik trots op ben.
Mijn drijfveer om het lijsttrekkerschap op me te nemen is, dat ik er van overtuigd ben dat je in de politiek dingen kunt veranderen die er toe doen. Ik ben bereid om op basis van argumenten compromissen te sluiten. We verliezen daarbij onze lange termijn visie voor Dinkelland en het welzijn van haar inwoners niet uit het oog.

Dat ik geen direct politiek verleden heb, ervaar ik als een voordeel. Het zal juist verfrissend zijn in een periode waarin vernieuwing en rust in Dinkelland wenselijk is.
Bestuurlijke ervaring en ondernemerschap is mij niet vreemd.
Met open vizier en een helder verhaal zal ik, samen met mijn fractie en het bestuur van Lokaal Dinkelland de inwoner van Dinkelland centraal stellen.
Ik ben enthousiast, heb er vertrouwen in en reken op uw steun.

Interview Benny Tijkotte op Twente FM

Reacties uitgeschakeld voor Interview (Twente FM) fractievoorzitter Benny Tijkotte Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Vragen betreffende Huishoudelijke hulp

Geplaatst op

Naar aanleiding van het artikel in de TC tubantia omtrent uren die onterecht gekort zijn op de huishoudelijke hulp in de gemeente Twenterand willen we onze zorg uitspreken met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Dinkelland

De jurist die het echtpaar in Vriezenveen in het traject heeft begeleid stelt heel duidelijk dat maatwerk een verantwoordelijke taak van de gemeente is. De gemeente moet dat leveren wat nodig is. En niet mensen door middel van voucher of andere acties extra uren in laten kopen.

De Centrale raad van Beroep heeft de gemeente een stevig tik op de vingers gegeven: Het beleid van de gemeente Twenterand was al jaren in strijd met de wet. Maatwerk wordt door de gemeente Twenterand anders ervaren als bij de Centrale Raad van Beroep?

Voorzitter, ik neem aan dat de wethouder zich net zoveel zorgen maakt als wij. En niet alleen om het bureaucratisch monster dat met alle bezuinigingen boven ons hoofd heeft gehangen en er nog steeds hangt, maar zorgen omdat er mensen misschien te kort zijn geschoten in de ondersteuning die zij nodig hebben gehad, waar ze eigenlijk recht op hadden en wat door het bureaucratisch monster over het hoofd is gezien.

Immers, de 13 samenwerkende gemeente, zoals u in de commissievergadering van maart 2017 heeft aangegeven, trekken samen op voor wat betreft het beleid en de inkoop op het gebied van Huishoudelijke ondersteuning. Het Dinkellands sausje is de wijze waarop de keukentafelgesprekken worden gevoerd.

Voorzitter, de wethouder gaf in die commissievergadering ook aan dat nadat we 40% gekort zijn door het rijk en we daarbij moeten voldoen aan het eisen van de centrale Raad van Beroep, gelukkig weinig mensen zijn die problemen ervaren, over het algemeen tevreden cliënten en niet minder zorg zullen leveren.

Onze vragen aan de wethouder zijn nu:

 • Hoe wordt de zorg ervaren door onze inwoner nu er opnieuw keukentafel gesprekken zijn gevoerd?
 • Zijn er cliënten die klachten of bezwaren hebben omtrent de invulling van de huishoudelijke ondersteuning met betrekking tot de tijdsregistratie?
 • Hoeveel clienten hebben tijd moeten inleveren mbt huishoudelijke ondersteuning nu alles geregistreerd wordt in minuten?
 • Zo ja, om hoeveel tijd gaat dit?
 • Hoeveel gaat u in 2018 bezuiniging op de uitvoering in de huishoudelijke ondersteuning?
Reacties uitgeschakeld voor Vragen betreffende Huishoudelijke hulp Dit bericht is geplaatst in Vragen

Amendement: realisering dorpsbieb Weerselo

Geplaatst op

Raadsvergadering d.d. 20 februari 2018
Agendapunt: 14
Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van realisering dorpsbieb Weerselo
Indiener: fracties PvdA, Lokaal Dinkelland
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 20 februari 2018

Constaterende dat:

 • Dat in het rapport van de stuurgroep Dorpsbieb Weerselo de financiële onderbouwing wordt geleverd van de initiële kosten die moeten worden gemaakt om een dorpsbieb te realiseren
 • Dat die initiële kosten worden begroot op € 80.700.
 • Dat de stuurgroep aangeeft dat zij een deel van de initiële investering (€ 20.000) denkt te kunnen dekken uit nog te verwerven fondsen en subsidies,
 • Dat in het rapport tevens een begroting voor de jaarlijkse exploitatie is opgenomen, waarbij kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn gebracht,
 • Dat de stuurgroep aangeeft dat de jaarlijkse exploitatie in evenwicht wordt gebracht door circa € 3.500 aan nog te verwerven fondsen en particuliere bijdragen,
 • Dat in het raadsvoorstel is opgenomen dat maximaal € 80.000 incidenteel door de gemeente beschikbaar wordt gesteld,
 • Dat in het raadsvoorstel is opgenomen dat, als de stichting fondsen werft ter dekking van de exploitatie, zij 75% van de opbrengst aan de gemeente betaalt,

Overwegende dat:

 • Dat het van belang is dat de stichting Dorpsbieb een solide start kan maken,
 • Dat de resultaten van inspanningen door de stichting, gericht op het verwerven van fondsen, subsidies en particuliere bijdragen, nog verre van zeker zijn,
 • Dat de motivatie om die inspanningen te verrichten groter zal zijn als de opbrengsten 100% ten goede komen van de Dorpsbieb,
 • Dat het inrichten van een verrekenmechanisme, waarbij 75% van de opbrengsten naar de gemeente vloeit, demotiverend kan werken
 • Dat een verrekenmechanisme bovendien leidt tot extra verantwoordingsplicht en bureaucratie,
 • Dat het de gemeenteraad € 80.000 waard is om de stichting in staat te stellen om tot een duurzaam goed functionerende Dorpsbieb te komen

Besluit:

Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen:
In de financiële paragraaf wordt de passage:
“Het bedrag van maximaal € 80.000 voor de realisering van de Dorpsbieb Weerselo kan ten laste worden gebracht van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Als de stichting fondsen werft ter dekking van de exploitatie, wordt 75% van de opbrengst van deze fondsen teruggestort naar de gemeente” vervangen door:

“Het bedrag van  € 80.000 voor de realisering van de Dorpsbieb Weerselo kan ten laste worden gebracht van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.”

En gaat over tot de orde van de dag
Fractie PvdA Dinkelland, Cel Severijn.
Fractie Lokaal Dinkelland, Marie-Chantal Metz-Bekkers

Reacties uitgeschakeld voor Amendement: realisering dorpsbieb Weerselo Dit bericht is geplaatst in Amendement

Voorstel inzake beschikbaar stellen extra bedrag RSC t.b.v. vervanging kunstgrasveld

Geplaatst op

rscVoorzitter, we zijn blij te horen dat na de berichten met betrekking tot de privatisering van RSC, de gemeente nu ook overeenstemming heeft bereikt over de sanering van het kunstgrasveld van de voetbalvereniging. Helaas gaat dit met extra kosten gepaard, maar naar de mening van Lokaal Dinkelland valt hieraan niet te ontkomen. Wanneer een accommodatie wordt overgedragen, moet deze schoon opgeleverd worden, een verplichting waaraan zeker de gemeente is gehouden.

In de afgelopen commissievergadering hebben we een uitgebreide toelichting gehad op de wijze waarop de offertes zijn aangevraagd en het aantal centimeters dat eventueel wel of niet zal worden verwijderd van de onderlaag. De wethouder heeft in de commissievergadering toegezegd dat de kosten a 100.000 euro zijn gefixeerd op de offertes zodat er geen ‘card blanc’ hoeft te worden verstrekt.

rsc2Voorzitter, ik wil de wethouder graag nog herinneren aan zijn uitspraak tijdens de commissievergadering van 23 januari jl. De wethouder gaf aan dat wanneer de kosten voor de sanering hoger uit zullen vallen dan om en nabij 100.000 euro, dat de wethouder terugkomt bij de raad met een nieuw voorstel.

Lokaal Dinkelland dringt er op aan dat de wethouder dusdanig actie onderneemt dat de sanering en vervanging van de toplaag door de gemeente zal worden afgewikkeld en voor de voetbalvereniging geen verdere onnodige vertraging zal opleveren.

Reacties uitgeschakeld voor Voorstel inzake beschikbaar stellen extra bedrag RSC t.b.v. vervanging kunstgrasveld Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Vragen N.a.v. krantenartikel TCtubantia op 23 jan. 2018 met als kop: De gemeenteraad van Dinkelland is vleugellam

Geplaatst op

vraag2Voorzitter,
N.a.v. krantenartikel TCtubantia dinsdag 23 januari 2018 met als kop: De gemeenteraad van Dinkelland is vleugellam maakt de fractie van Lokaal Dinkelland zich samen met de inwoners van Dinkelland grote zorgen om de bestuurbaarheid van Dinkelland. In het artikel wordt namenlijk een beeld geschetst alsof het college van CDA/ABD en VVD geen stukken bespreekt en om aan de raad voor te leggen. Op deze manier zou zij de gemeenteraad vleugellam maken. Inwoners hebben geen boodschap aan een College dat mogelijk moeilijke onderwerpen vermijdt.  En wij, als fractie van Lokaal Dinkelland wil zoals altijd doorwerken en raadsvoorstellen beoordelen op de inhoud. Dit zal toch ook voor de andere leden van de raad gelden? Samen moeten we er toch uitkomen?

Voorzitter met uw goedkeuring wil ik graag de volgende vragen aan het college stellen:

 • Is het college het met de journalist eens met zijn conclusie dat er ‘tot aan de verkiezingen’ geen of nauwelijks voorstellen meer naar de raad worden gebracht?
 • Kan het college onderwerpen noemen die wel op de plank liggen, maar nu niet aan de raad worden voorgelegd?
 • Wie bepaalt welk onderwerp controversieel is?
 • We hebben bv. gehoord dat er een voorstel ligt voor de molen in Ootmarsum, Klopt dit?  Ook weten we dat er een voorstel ligt m.b.t. en groenplannen in Denekamp. Worden deze onderwerpen nog aan deze raad voorgelegd voorafgaand aan de verkiezingen?
 • Mag de inwoner van Dinkelland rekenen op een actief Noaberkracht, college en bestuur zeker nu het college wordt aangevoerd door een nieuwe burgemeester?
Reacties uitgeschakeld voor Vragen N.a.v. krantenartikel TCtubantia op 23 jan. 2018 met als kop: De gemeenteraad van Dinkelland is vleugellam Dit bericht is geplaatst in Vragen

Bericht voor de Dinkellandse kiezer… Lokaal Dinkelland vernieuwd!

Geplaatst op

Lokaal Dinkelland (5)

Op 23 november 2017 hebben de leden van Lokaal Dinkelland in café restaurant Rouwers in Agelo unaniem hun goedkeuring gegeven aan de kandidatenlijst. Met deze kandidatenlijst gaat Lokaal Dinkelland de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in.
Ik ben trots op deze lijst, omdat deze vernieuwing uitstraalt. Wij hebben met z’n allen weten te bereiken dat de vernieuwing in een goede verhouding tot stand is gekomen. Alle leeftijden van jong tot oud zijn vertegenwoordigd. Er is een goede mix van mannen en vrouwen & ervaring en nieuwe gezichten. Onze kandidaten komen uit alle kernen van de Gemeente Dinkelland, waardoor de kernen goed vertegenwoordigd zijn. Daarmee en met ons geheel vernieuwde, met zorg opgestelde partijprogramma hebben wij een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van de plaatselijke politiek. Wij heten niet voor niets Lokaal Dinkelland.

Wij hebben de identiteit van Lokaal Dinkelland weten te waarborgen. Lokaal Dinkelland wil en zal een partij blijven die opkomt voor alle inwoners van onze mooie gemeente. Wij willen dé partij zijn die pal overeind en achter u, als inwoner van Gemeente Dinkelland, blijft staan in lastige vraagstukken.

Ik ben ook trots op deze kandidatenlijst, omdat de leden haar sporen hebben verdiend in de maatschappij. Onze nieuwe lijsttrekker is Benny Tijkotte uit Rossum. Benny is nieuwkomer op de lijst en een ervaren ondernemer en sportman, maar vooral ook bestuurder en een man met het hart op de goede plek. Hij wordt bijgestaan door Anita ten Dam (Denekamp), Gerard Flinkers (Weerselo), Patrick Schiphorst (Denekamp), Annette Zwiep (Noord Deurningen), Stephanie Vrijkorte (Rossum), Marie-Chantal Metz (Weerselo), Louise Bruggeman (Lattrop) , Jos Kienhuis (Tilligte), Loes Pikkemaat (Denekamp), Gerard Krabbe (Noord Deurningen) en Monique Zwiep (Weerselo). In totaal gaat Lokaal Dinkelland de verkiezingen in met 27 supergemotiveerde mensen op onze kieslijst. Stuk voor stuk zijn dit kandidaten die weten wat er speelt in de gemeente en in de maatschappij. Dat zal in onze standpunten en in de debatten tot uitdrukking komen!

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018!
Bent u er klaar voor? Wij wel!

Jan Nijsink
Voorzitter Lokaal Dinkelland

Reacties uitgeschakeld voor Bericht voor de Dinkellandse kiezer… Lokaal Dinkelland vernieuwd! Dit bericht is geplaatst in Media
← Older posts